Hockey: 2nd XI Girls V Claremont Senior School Girls-U16A