Hockey: Duke of Yorks Royal Military School V 1st XI