Hockey: Girls-U13A, Girls-U13B V Duke of Yorks Royal Military School