Hockey: Girls-U13C, Girls-U13D V Duke of Yorks Royal Military School