Hockey: 2nd XI V Duke of Yorks Royal Military School