Cancelled Hockey: 1st XI V Duke of Yorks Royal Military School